ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis www.tokenizacja.com (dalej „SERWIS”) dostępny pod adresem internetowym www.tokenizacja.com prowadzony jest przez firmę Vertes Usługi Informatyczne Karol Zieliński, z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Świderskiej 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 532-185-03-02, REGON: 140790491, telefon: (22) 872 92 65.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów/osób fizycznych, jak i do Przedsiębiorców, w tym USŁUGOBIORCÓW, korzystających ze Serwisu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest USŁUGODAWCA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Ochrony Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu oraz w rozdziale VI Regulaminu.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie zamówienia na zaprogramowanie smart kontraktu w formie TOKENÓW.
1.4.3. KOSZYK – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez zamówienie zaprogramowania TOKENÓW przez USŁUGOBIORCĘ na warunkach określonych między USŁUGOBIORCĄ, a USŁUGODAWCĄ.
1.4.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dalej „OSOBA FIZYCZNA”); osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej „PRZEDSIĘBIORCA”), której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z USŁUGODAWCĄ na zaprogramowanie TONEKÓW lub korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
1.4.6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
1.4.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
1.4.8. TOKEN – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, smart kontrakt czyli kod programistyczny w języku Solidity, będące przedmiotem Umowy między Usługobiorcą a Usługodawcą.
1.4.9. SERWIS – Serwis www.tokenizacja.com dostępny pod adresem internetowym: www.tokenizacja.com.
1.4.10. USŁUGODAWCA – Vertes Usługi Informatyczne Karol Zieliński, z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Świderskiej 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 532-185-03-02, REGON: 140790491, telefon: (22) 872 92 65.
1.4.11. UMOWA – umowa sprzedaży usługi programistycznej zawierana albo zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

ROZDZIAŁ II – USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: KOSZYK.
2.2. KOSZYK – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zgłoszenia zaprogramowania Tokenów za pośrednictwem elektronicznego koszyka w Serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – oraz (3) potwierdzeniu z Usługodawcą warunków zaprogramowania Tokenów.
2.2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się USŁUGODAWCA:
2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa.
2.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie w szczególności: dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich a także przepisów o instrumentach płatniczych.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Usługobiorcę.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o TOKENACH podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena usługi programistycznej TOKENÓW uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3.3. Zawarcie Umowy za pomocą Koszyka.
3.3.1. W celu zawarcia Umowy niezbędne jest wypełnienie Formularza Zamówienia ustalenia z Usługodawcą warunków zaprogramowania Tokenów oraz dokonania płatności.
3.3.2. Po dokonaniu płatności Usługodawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Serwisu po złożeniu Zamówienia – i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa między Usługobiorcą, a Usługodawcą. Dodatkowo Usługodawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji oraz ustalone warunki programowania Tokenów.
3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. w tym indywidualnie ustalonych warunków Umowy.

ROZDZIAŁ IV – SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Serwis udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1. Płatność elektroniczna i kartą kredytową
4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
4.1.2.1. Bank: NEST BANK
4.1.2.2. Numer rachunku: 19 1870 1045 2078 1065 7970 0001
4.1.3. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce „Sposoby płatności”.
4.2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.2.1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
4.3. Dane osobowe Usługobiorcy przekazane przez Usługodawcę do podmiotów obsługujących płatności będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami RODO.
4.4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktury, w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ V – SPOSÓB DORĘCZENIA TOKENÓW

5.1. Zakupione i zaprogramowane TOKENY są dostarczane przez Usługodawcę na adres PORTFELA ETHEREUM, podany w trakcie składania Zamówienia.

ROZDZIAŁ VI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Podanie danych Usługobiorcy w trakcie zakładania składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Usługodawcę, nie jest możliwe, bez podania przez Usługobiorcę danych osobowych.
6.2. W celu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu niezbędne jest (1) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wraz z (2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu (4) ustalenie warunków Umowy oraz dokonanie płatności.
6.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
6.4. Dane przekazywane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Usługobiorców oraz Umów, w tym przekazanie podmiotom obsługującym systemy płatności, (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.
6.5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) podmiotom obsługującym płatności, (2) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy dla zamówionych Tokenów.
6.7. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca. W każdym momencie Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6.8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.
6.10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują mu określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy ; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
6.11. Dane Usługobiorców mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres e-mail: kontakt@tokenizacja.com .
6.12. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcy jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
6.13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
6.14. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, Administrator danych osobowych usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy na potrzeby Policji i prokuratury lub innych organów państwowych oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy czy też Usług Elektronicznych.
6.15. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

ROZDZIAŁ VII – WYWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym.
7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tokenizacja.com lub też pisemnie na adres: Vertes Usługi Informatyczne, ul. Świderska 5, 05-400 Otwock. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
7.2.4. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

ROZDZIAŁ VIII – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności TOKENÓW z Umową.
8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, są określone w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
8.1.2. Zgłoszenie reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tokenizacja.com lub też pisemnie na adres: Vertes Usługi Informatyczne, ul. Świderska 5, 05-400 Otwock.
8.1.3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
8.1.4. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Usługodawca.
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu:
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tokenizacja.com lub też pisemnie na adres: Vertes Usługi Informatyczne, ul. Świderska 5, 05-400 Otwock.
8.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

ROZDZIAŁ IX – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tokenizacja.com lub też pisemnie na adres: Vertes Usługi Informatyczne, ul. Świderska 5, 05-400 Otwock.
9.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
9.3. Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób.
9.4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. : (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.5. Usługobiorca wyraża na powyższe zgodę i potwierdza fakt wykonania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. Zmieniona regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
10.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
10.4.1. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” – > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
10.4.2. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
10.4.3. Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2020 r.