POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Szanując Państwa prawo do prywatności jako właściciel Serwisu oraz Administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), niniejszym przedstawiam Politykę Ochrony Prywatności obowiązującą w Serwisie www.tokenizacja.com.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 RODO wykonuję obowiązek informacyjny.

ROZDZIAŁ I – DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających ze Serwisu dostępnego pod adresem www.tokenizacja.com na zasadach określonych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności i Regulaminie Serwisu jest Vertes Usługi Informatyczne Karol Zieliński, z siedzibą w Otwocku (05-400), przy ul. Świderskiej 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 532-185-03-02, REGON: 140790491, telefon: (22) 872 92 65 (dalej też „Usługodawca“/ „Administrator”).

 2. Jako Administrator danych osobowych Serwisu, USŁUGODAWCA dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

 3. USŁUGODAWCA zapewnia wszystkim Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

 4. Dane przekazywane przez Usługobiorców w trakcie korzystania z Serwisu mogą być wykorzystywane przez USŁUGODAWCĘ w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Usługobiorców/Emitetnów oraz Umów, w tym przekazanie podmiotom obsługującym systemy płatności, (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych, (5) w celach podatkowych.

 5. USŁUGODAWCA przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej, wykorzystując dane osobowe takie, jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie danych Usługobiorcy w trakcie składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy i jej wykonanie przez Usługodawcę, nie jest możliwe bez podania przez Usługobiorcy danych osobowych.

 7. W celu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu niezbędne jest (1) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Serwisu wraz z (2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez USŁUGODAWCĘ oraz (3) zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

 8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) podmiotom obsługującym płatności, (2) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy.

 10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcy z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.

 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

 13. Dane Usługobiorców poprawiane i zmieniane poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@tokenizacja.com

 14. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcy jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

 15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Usługobiorcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

 16. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, Administrator danych osobowych usunie dane Usługobiorcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Usługobiorcy na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy czy też Usług Elektronicznych.

 17. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

ROZDZIAŁ II – KWESTIE TECHNICZNE
 1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

 2. USŁUGODAWCA wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. USŁUGODAWCA może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 4. W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładam starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi się posługuję się zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

ROZDZIAŁ III – INFORMACJA HANDLOWA
 1. USŁUGODAWCA deklaruję, iż dane osobowe Usługobiorcy nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Usługobiorcy. W szczególności, bez uprzedniego uzyskania takiej zgody, nie będą wysyłane do Usługobiorcy żadne biuletyny, newslettery, czy też inne informacje handlowe.

 2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez USŁUGODAWCĘ do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.

 3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością USŁUGODAWCY i jego kontrahentów mogą być przesyłane Usługobiorcy wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez USŁUGODAWCĘ w celach innych niż niezbędne do skorzystania z Serwisu, Usługobiorca może zgłosić USŁUGODAWCY żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez USŁUGODAWCĘ niezwłocznie.

 5. Usługobiorca może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@tokenizacja.com.

ROZDZIAŁ IV – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Serwisu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@tokenizacja.com lub telefonicznie: (22) 872 92 65.